Salgs- og leveringsbetingelser - Forex Design

For leverancer og teknisk rådgivning fra Forex (herefter Forex) er følgende betingelser gældende, med mindre andet er aftalt.

1) Budgetoverslag:
Budgetoverslag udregnes på grundlag af Forex’ erfaringstal efter en vurdering af et pågældende, kommende projekt. Et overslag skal opfattes, som vejledende prisniveau til et endeligt tilbud afgives. Overslag er uforpligtende for køber.

2) Tilbud:
Kun skriftlige tilbud er bindene for Forex. Tilbud er gældende i 30 dage. Tilbud udregnes på grundlag af et mere detaljeret projekt, med visse enkeltheder, afstemt mellem køber og Forex. Tilbud er uforpligtende for køber. Der tages forbehold for trykfejl i priser.

3) Ordrebekræftelse:
Ordrebekræftelse udarbejdes på grundlag af et konkret detaljeret projekt, afstemt mellem køber og Forex. Ordrebekræftelse fremsendes fra Forex med detaljeret specifikation og beløbsstørrelse excl. moms. Ordrebekræftelse er forpligtende for køber. Findes der uoverensstemmelser mellem tegning og ordrebekræftelse er det altid ordrebekræftelsen der er gældende.

4) Ordreaccept:
Ordreaccept af projekt tilsendes køber, som bekræfter og returneres til Forex. Ordreaccept er forpligtende for køber.

5) Ændring af ordre:
Ændring af ordre kan forekomme 6 uger inden levering og montering af projektet. Dette gælder ikke special-produkter såsom snedkerdele, Montana reoler, løse møbler.

6) Priser:
Opgivne priser i tilbud og på ordrebekræftelse er baseret på de på henholdsvis tilbudstidspunktet og ordrebekræftelsestidspunktet gældende salgspriser, toldsatser, valutakurser, materialepriser, lønninger og fremstillingsomkostninger. Alle priser er excl. moms.

7) Fakturering:
Fakturering vil ske jvf. ordrebekræftelsen. Eventuelle ændringer i projektforløbet faktureres ved projektets afslutning med separat specifikation

8) Montering:
Montering faktureres i henhold til ordrebekræftelse. Såfremt der under monteringsforløbet forekommer montering af ekstraleverancer, eksisterende inventar eller inventarændringer, vil dette efterfaktureres ved slutfakturering. Forex montere lysskilte samt lys på hyldeforkanter men eksklusiv tilslutning af dette. Tilslutning udføres og afregnes med elektriker.

9) Honorar:
Arkitekthonorar, byggeledelse, samt bygherrerådgivning faktureres i henhold til ordrebekræftelse. Såfremt der under projektet forekommer projektændringer eller ekstrabestillinger, hvilket medfører ekstra timeforbrug, vil dette oplyses til køber og faktureres ved slutfakturering.

10) Levering og forsendelse:
Levering kan ske direkte fra Forex’ underleverandør eller fra Forex til købers adresse. Med mindre andet er beskrevet i den specifikke ordre er forsendelsesudgiften for købers regning. Alle leveringsterminer, der er aftalt i tilbud eller ordrebekræftelser er omtrentlige. Forex tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen i tilbudsperioden. Leveringstider aftales i hvert enkelt projekt. Forekommer der ekstra bestillinger eller ændringer i projektets forløb, skal der påregnes leveringsterminer, som ligger efter projektets afslutning. Køber forpligter sig til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at der er beskadigede varer eller fabrikationsfejl, skal der gøres indsigelse overfor transportfirmaet på stedet. Der må aldrig kvitteres på et fragtbrev uden at gøre anmærkninger på fragtbrevet, hvis der er skader på nogle af varerne. Er der tvivl, anbefaler vi at kassen/varen ikke kun kontrolleres udvendig og at der på fragtbrevet anføres: ”MODTAGET MED FORBEHOLD”. Købers kvittering for modtagelsen er accept på, at varen er leveret uden fejl eller mangler!

11) Force Majeure:
I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandør, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover Forex ikke er herre, er Forex berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køber kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Forex.

12) Retur- og ombytningsret:
Der ydes retur- og ombytningsret på alt Forex Concept Store standardvarer betinget af, at varerne modtages ubrugte og i ubeskadiget stand på Forex’ lager. Dette gælder ikke special-produkter såsom snedkerdele, Montana reoler, løse møbler 13) Vægt på hylder: Følgende maksimalbelastninger kan påføres hver enkelt hylde medmindre andet specifikt er anført. 7

Stål hylde vandret 40 kg jævnt fordelt
StockFlow Combi udtrækskassette 20 kg jævnt fordelt
Glashylde 20 kg jævnt fordelt

Ved stor belastning af glashylder må der påregnes en mindre kosmetisk nedbøjning af hylden.
Belastninger på Montana-inventar skal dog overholde producentens anvisninger jf. www.montana.dk.

14) Leverandørgaranti:
Der gives 1 års leverandørgaranti på leverede inventardele. Garantien dækker ikke i forbindelse med købers forkerte eller uhensigtsmæssige anvendelse, hvilket blandt andet indebærer forkert rengøring og vedligehold efter de pågældende leverandørers anvisninger. Køber skal øjeblikkeligt og senest en uge efter konstatering af fejl eller mangler fremsætte skriftlig reklamation overfor Forex. Fragt, tidsforbrug af montør, personale og eventuelle følgeskader, som måtte påføres i forbindelse med mangelindsigelse omfattes ikke af garantien. Skader mv. if. med levering er udelukkende omfattet af pkt. 10

15) Afhjælpning:
Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, er Forex berettiget til at foretage afhjælpning. Mangelafhjælpningen foretages efter Forex’ bestemmelse. I tilfælde af uberettiget reklamation er Forex berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger som reklamationen har påført Forex.

16) Ejendomsforbehold og risikoovergang:
Forex forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling af hele købesummen har fundet sted. Køber bærer fra leveringstidspunktet risikoen for enhver beskadigelse af det leverede inventar.

17) Forsikring:
Forex er dækket af en professionel rådgiveransvarsforsikring, som dækker Forex’ ydelser for teknisk rådgivning. Forex’ rådgiveransvar er begrænset til 3 x det aftalte rådgiverhonorar

18) Rådgivning:
Forex’ rådgivning omfatter ikke installationsarbejder (el, varme, vvs, ventilation m.v.) eller egentlige bygningsmæssige forhold som eksempelvis ejendommens bærende konstruktioner. Forex er berettiget til på købers vegne og for dennes regning (efter forudgående aftale med køber) at antage supplerende rådgivere. Der indgås særskilte skriftlige aftaler med eventuelle supplerende rådgivere. Forex er ikke ansvarlig for det arbejde, der udføres af de supplerende rådgivere. Forex indhenter tilbud fra bygningshåndværkere vedrørende de enkelte arbejdsopgaver og foretager vurdering heraf. I samarbejde med køber, antager Forex håndværkere til gennemførelse af de enkelte arbejdsopgaver. Forex’ rådgivning gives i henhold til betingelserne i ABR89.

19) Ansvarsfraskrivelse:
I tilfælde af forsinkelse, mangler eller andet ansvarspådragende forhold, der direkte kan tilregnes Forex, er Forex ansvarlig for købers dokumenterede og direkte tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Derimod er Forex for eksempel ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes Forex’ underleverandører. Der ydes i ingen tilfælde erstatning for købers eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold til tredjemand. Forex fraskiver sig ethvert produktansvar, der ikke følger de præceptive regler i produktansvarsloven. I den udstrækning Forex måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Forex skadesløs i samme omfang, som Forex’ ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Forex.

20) Værneting og lovvalg:
Som værneting for enhver tvist mellem parterne er Retten i Viborg, Klostermarken 10-12, 8800 Viborg. Dansk ret, med undtagelse af CISG, finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne.