Salgs- og leveringsbetingelser - Forex Handel

For leverancer fra ForexHandel (herefter Forex) er følgende betingelser gældende, med mindre andet er aftalt.

1) Tilbud:
Kun skriftlige tilbud er bindene for Forex. Tilbud er gældende i 30 dage. Tilbud udregnes på grundlag af en forespørgsel og er afstemt mellem Køber og Forex. Tilbud er uforpligtende for Køber. Der tages forbehold for trykfejl i priser.

2) Ordrebekræftelse:
Ordrebekræftelse udarbejdes på grundlag af et tilbud og er afstemt mellem Køber og Forex. Ordrebekræftelse fremsendes fra Forex med specifikation og beløbsstørrelse excl. moms. Ordrebekræftelse er forpligtende for Køber. Er der uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og det aftalte, skal Køber give besked straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen ellers er ordrebekræftelsen gældende.

3) Ændring af ordre:
Ændring af ordrebekræftelse kan kun forekomme, hvis varen ikke er produceret eller mod fakturering af allerede pågåede omkostninger for Forex.

4) Priser:
Opgivne priser i tilbud og på ordrebekræftelse er baseret på de på henholdsvis tilbudstidspunktet og ordrebekræftelsestidspunktet gældende salgspriser, priser på råvarer, arbejdsløn, hjælpemateriale, samt fragt, forsikringer, toldsatser og valutakurser. Der tages forbehold for efterfølgende prisstigninger, der er uden for Forex’s kontrol. Alle priser er excl. moms.

5) Fakturering:
Fakturering vil ske jævnfør ordrebekræftelsen. Ved tryksager og poser forbeholder vi os retten til 10% i over- og underlevering i antal ift. ordrebekræftelsen. Eventuelle ændringer i antal vil fremgå af faktura.

6) Levering og forsendelse:
Generel leveringsbetingelse er fragtfri levering ved ordrer over 1.000 kr. excl. moms med mindre andet er beskrevet i ordrebekræftelsen. Alle leveringsterminer, der er aftalt i tilbud eller ordrebekræftelser er omtrentlige. Forex tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen i tilbudsperioden. Leveringstider kan aftales i specielle tilfælde. Køber forpligter sig til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Køber konstaterer eller burde konstatere, at der er beskadigede varer eller transportskade, skal der gøres indsigelse over for transportfirmaet på stedet. Der må aldrig kvitteres på et fragtbrev uden at gøre anmærkninger på fragtbrevet, hvis der er skader på nogle af varerne. Er der tvivl, anbefaler vi at kassen/varen ikke kun kontrolleres udvendig og at der på fragtbrevet anføres: ”MODTAGET MED FORBEHOLD”. Købers kvittering for modtagelsen er accept på, at varen er leveret uden fejl eller mangler!

7) Force Majeure:
I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandør, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover Forex ikke er herre, er Forex berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køber kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Forex.

8) Retur- og ombytningsret:
Der ydes retur- og ombytningsret på alle standardvarer betinget af, at varerne modtages ubrugte og i ubeskadiget stand på Forex’ lager. Dette gælder ikke for produkter med individuel tryk og indkøbt specielt til Køber. Fragtomkostning til returnering afholdes af Køber.

9) Leverandørgaranti:
Der gives 1 års leverandørgaranti på produkterne. Garantien dækker ikke i forbindelse med Købers forkerte eller uhensigtsmæssige anvendelse. Køber skal øjeblikkeligt og senest en uge efter konstatering af fejl eller mangler fremsætte skriftlig reklamation overfor Forex. Fragt, tidsforbrug af tekniker, personale og eventuelle følgeskader, som måtte påføres i forbindelse med mangelindsigelse omfattes ikke af garantien. Skader mv. if. med levering er udelukkende omfattet af pkt. 6.

10) Afhjælpning:
Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, er Forex berettiget til at foretage afhjælpning. Mangelafhjælpningen foretages efter Forex’ bestemmelse. I tilfælde af uberettiget reklamation er Forex berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger som reklamationen har påført Forex.

11) Ejendomsforbehold og risikoovergang:
Forex forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling af hele købesummen har fundet sted. Køber bærer fra leveringstidspunktet risikoen for enhver beskadigelse af det leverede produkt.

12) Ansvarsfraskrivelse:
Forex er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes Forex’ underleverandører. Der ydes i ingen tilfælde erstatning for Købers eventuelle driftstab, følgeskader, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand. Forex fraskiver sig ethvert produktansvar, der ikke følger de præceptive regler i produktansvarsloven.

13) Værneting og lovvalg:
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser mellem Køber og Forex er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse, der udspringer af nærværende aftale, i mellem Køber og Forex , skal forsøges løst ved meditation ved Voldgiftsinstituttet i København