Salgs- og leveringsbetingelser - Forex

Salgs- og leveringsbetingelser: For leverancer og teknisk rådgivning fra Forex er følgende betingelser gældende, med mindre andet er aftalt.

1) Inventarbudgetoverslag: Budgetoverslag udregnes på grundlag af Forex’ erfaringstal efter en vurdering af det pågældende, kommende projekt. Et overslag skal opfattes som vejledende prisniveau til et endeligt tilbud afgives. Overslag er uforpligtende for Køber.

2) Tilbud: Kun skriftlige tilbud er bindene for Forex. Tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelse. Tilbud er uforpligtende for Køber. Der tages forbehold for trykfejl i priser. Inventartilbud udregnes på grundlag af et mere detaljeret projekt, afstemt mellem Køber og Forex.

3) Ordrebekræftelse: Ordrebekræftelse udarbejdes på grundlag af et tilbud og er afstemt mellem Køber og Forex. Ordrebekræftelse er forpligtende for Køber. Ordrebekræftelse fremsendes fra Forex med detaljeret specifikation og beløbsstørrelse excl. moms. Er der uoverensstemmelse mellem ordre-bekræftelse og det aftalte, skal Køber give besked straks efter modtag-else af ordrebekræftelsen ellers er ordrebekræftelsen gældende. Findes der uoverensstemmelser mellem tegning og ordrebekræftelse er det altid ordrebekræftelsen der er gældende.

4) Ændring af ordre: Ændring af ordrebekræftelse kan kun forekomme, hvis varen ikke er produceret eller mod fakturering af allerede pågåede omkostninger for Forex.

5) Priser: Opgivne priser i tilbud og på ordrebekræftelse er baseret på tilbuds-tidspunktet og ordrebekræftelsestidspunktet gældende salgspriser, priser på råvarer, arbejdsløn, hjælpemateriale, samt fragt, forsikringer, toldsatser og valutakurser. Der tages forbehold for efterfølgende prisstigninger, der er uden for Forex’ kontrol. Alle priser er excl. moms.

6) Fakturering: Fakturering vil ske jvf. ordrebekræftelsen. Eventuelle ændringer i projektforløbet faktureres ved projektets afslutning med en separat specifikation. Ved tryksager og poser forbeholder vi os retten til 10% i over- og underlevering i antal ift. ordrebekræftelsen. Eventuelle ændringer i antal vil fremgå af faktura.

7) Montering: Montering faktureres i henhold til ordrebekræftelse. Såfremt der under monteringsforløbet forekommer montering af ekstraleverancer f.eks. eksisterende inventar eller inventarændringer, vil dette efterfaktureres ved slutfakturering. Forex monterer lysskilte samt lys på hyldeforkanter excl. tilslutning af dette. Tilslutning udføres og afregnes mellem Køber og elektriker.

8) Honorar: Arkitekthonorar, byggeledelse, samt bygherrerådgivning faktureres i henhold til budgetoverslag. Såfremt der under projektet forekommer projektændringer eller ekstrabestillinger, hvilket medfører ekstra time-forbrug, vil dette oplyses til Køber og faktureres ved slutfakturering.

9) Levering og forsendelse: Generel leveringsbetingelse er fragtfri levering ved ordrer over 1.000 kr. excl. moms med mindre andet er beskrevet i ordrebekræftelsen. Der skal ved alle leveringsterminer, som er aftalt i tilbud eller ordre-bekræftelser, tages forbehold for mindre afvigelser i leveringsterminen. Forex tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen i tilbudsperioden. Leveringsomkostninger- og tider aftales i hvert enkelt projekt. Forekommer der ekstra bestillinger eller ændringer i projektets forløb, skal der påregnes leveringsterminer, som ligger efter projektets afslutning. Køber forpligter sig til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Køber konstaterer eller burde konstatere, at der er beskadige-de varer eller fabrikationsfejl, skal der gøres indsigelse over for trans-portfirmaet på stedet. Der må aldrig kvitteres på et fragtbrev uden at gøre anmærkninger på fragtbrevet, hvis der er skader på nogle af varerne. Er der tvivl, anbefaler vi at kassen/varen kontrolleres indven-digt og udvendigt og at der på fragtbrevet anføres: ”MODTAGET MED FORBEHOLD”. Købers kvittering for modtagelsen uden forbehold på fragtbrevet er accept på, at varen er leveret uden fejl eller mangler!

10) Force Majeure: I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under trans-port, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandør, råvare eller energimangel, eller andre hændelser, som ikke kan tilregnes Forex, er Forex berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effek-tuering. Køber kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Forex.

11) Retur- og ombytningsret: Fragtomkostninger til returnering afholdes af Køber. Der ydes retur- og ombytningsret på alt Forex standardinventar betinget af, at varerne modtages ubrugte og i ubeskadiget stand i originalemballage på Forex’ lager. Retur- og ombytningsret gælder ikke snedkerdele, Montana reoler, løse møbler og lyskasser samt produkter med individuel tryk og indkøbt specielt til Køber.

12) Vægt på hylder: Følgende maksimalbelastninger kan påføres hver enkelt hylde med-mindre andet specifikt er anført. Stål hylde vandret 40 kg jævnt fordelt StockFlow Combi udtrækskassette 20 kg jævnt fordelt Glashylde 20 kg jævnt fordelt Ved stor belastning af glashylder må der påregnes en mindre kosmetisk nedbøjning af hylden. Belastninger på Montana-inventar skal dog over-holde producentens anvisninger jf. www.montana.dk.

13) Leverandørgaranti: Der gives 1 års leverandørgaranti på leverede produkter. Garantien dækker ikke i forbindelse med Købers forkerte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller rengøring. Køber skal øjeblikkeligt og senest en uge efter konstatering af fejl eller mangler fremsætte skriftlig reklamation overfor Forex. Fragt, tidsforbrug af montør/tekniker, personale og eventuelle følgeskader, som måtte påføres i forbindelse med mangel-indsigelse omfattes ikke af garantien. Skader mv. ifm. levering er udelukkende omfattet af pkt. 9. På LED-drivere ydes 1 års garanti dog max. 5000 brændetimer. Vi yder ikke garanti på lyskilder.

14) Afhjælpning: Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, er Forex berettiget til at foretage afhjælpning. Mangelafhjælpningen foretages efter Forex’ bestemmelse. I tilfælde af uberettiget reklamation er Forex berettiget til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger som reklamationen har påført Forex.

15) Ejendomsforbehold og risikoovergang: Forex forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling af hele købesummen har fundet sted. Køber bærer fra leverings-tidspunktet på Købers adresse risikoen for enhver beskadigelse af det leverede inventar.

16) Forsikring: Forex er dækket af en professionel rådgiveransvarsforsikring, som dækker Forex’ ydelser for teknisk rådgivning. Forex’ rådgiveransvar er begrænset til 3 x det aftalte rådgiverhonorar.

17) Rådgivning: Forex’ rådgivning omfatter ikke installationsarbejder (el, varme, vvs, ventilation m.v.) eller egentlige bygningsmæssige forhold som eksem-pelvis ejendommens bærende konstruktioner. Forex er berettiget til på Købers vegne og for dennes regning, efter forudgående aftale med Køber, at antage supplerende rådgivere. Der indgås særskilte skriftlige aftaler med eventuelle supplerende rådgivere. Forex er ikke ansvarlig for det arbejde, der udføres af de supplerende rådgivere. Forex indhenter tilbud fra bygningshåndværkere vedrørende de enkelte arbejdsopgaver og foretager vurdering heraf. I samarbejde med Køber, antager Forex håndværkere til gennemførelse af de enkelte arbejds-opgaver. Forex’ rådgivning gives i henhold til betingelserne i ABR89.

18) Ansvarsfraskrivelse: Forex er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes Forex’ underleverandører. Der ydes i ingen tilfælde erstatning for Købers eventuelle driftstab, følgeskader, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand. Forex fraskiver sig ethvert produktansvar, der ikke følger de præceptive regler i produktansvarsloven. I den udstrækning Forex måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Forex skadesløs i samme omfang, som Forex’ ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Forex.

19) Værneting og lovvalg: Som værneting for enhver tvist mellem parterne er Retten i Viborg, Klostermarken 10-12, 8800 Viborg. Dansk ret, med undtagelse af CISG, finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne.

20) Transaktionsgebyr: Ved køb med betalingskort, er det kortholder som betaler transakstiongebyr.