Salgs- og leveringsbetingelser - Forex by Nomeco

For salg af varer og rådgivning fra Forex by Nomeco A/S (”Forex”) er følgende salgs- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.


1) Overslag:
Overslag udregnes på grundlag af Forex’ erfaringstal efter en vurdering af det pågældende projekt. Et overslag skal opfattes som vejledende prisniveau til et endeligt tilbud afgives.


2) Tilbud:
Kun skriftlige tilbud er bindende for Forex. Tilbud er gældende i 30 kalenderdage fra afgivelse. Der tages forbehold for trykfejl i priser. Tilbud kan indeholde vejledende tegninger. Vejledende tegninger er ikke bindende for Forex, og er ikke en del af tilbuddet.


3) Ordrebekræftelse:
Ordrebekræftelse udarbejdes på grundlag af et af Kunden accepteret tilbud. Ordrebekræftelse fremsendes fra Forex med detaljeret specifikation og pris ekskl. moms. Kunden skal straks, og senest 2 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, give Forex besked, hvis Kunden mener, at ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det aftalte.


4) Ændring af ordre:
Ændring af ordrebekræftelse kan kun hvis Forex skriftligt accepterer ændringen. Hvis Forex accepterer at ændre en ordre, skal Kunden betale for de eventuelle omkostninger som ændringen har pålagt eller vil pålægge Forex.


5) Priser:
Priser er baseret på de til enhver tid gældende salgspriser, priser på råvarer, arbejdsløn, hjælpemateriale, samt fragt, forsikringer, toldsatser og valutakurser. Forex forbeholder sig retten til at ændre priser uden varsel. I de tilfælde hvor forventet leveringsdato er mere end 4 måneder fra datoen for ordrebekræftelsen, kan Forex ændre prisen på en bekræftet ordre, hvis prisstigningen skyldes eksterne forhold uden for Forex’ kontrol. Hvis en prisstigning i sådanne tilfælde overstiger mere end 10% af den oprindelige pris, har Kunden ret til at annullere ordren inden for 3 dage efter den nye pris er blevet oplyst.
Alle priser er ekskl. moms.


6) Fakturering:
Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra fakturadato medmindre andet specifikt fremgår af ordrebekræftelsen eller på fakturaen. Eventuelle ændringer i et projektforløb slutfaktureres ved projektets afslutning med en separat specifikation.


7) Levering, forsendelse og risikoens overgang:
Forex’ leveringsbetingelser fremgår af tilbuddet eller i Forex’ webshop. Ethvert oplyst leveringstidspunkt er vejledende, og Forex er ikke ansvarlig for mindre forsinkelser. Hvis der er tale om et projekt, aftales leveringsomkostninger- og tider individuelt. Forekommer der ekstra bestillinger eller ændringer i projektets forløb, skal der forventes leveringsterminer, som ligger efter projektets afslutning.
Ved tryksager og poser forbeholder Forex sig ret til 10% i over- og underlevering i antal ift. ordrebekræftelsen. Eventuelle ændringer i antal vil fremgå af faktura.
Kunden bærer fra leveringstidspunktet, risikoen for enhver beskadigelse af de leverede varer.


8) Montering:
Montering er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis Kunden ønsker, at Forex skal stå for montering (dog ikke elektriske installationer eller tilslutninger), faktureres dette særskilt. Hvis montering skal omfatte elektriske installationer eller tilslutninger, vil dette skulle udføres af en ekstern installatør, se nedenfor under punkt 9.


9) Eksterne rådgivere og installatører:
Efter forudgående aftale med Kunden kan Forex på Kundens vegne og for dennes regning antage eksterne rådgivere. Der indgås særskilte skriftlige aftaler med eventuelle eksterne rådgivere. Forex er ikke ansvarlig for det arbejde, der udføres af de eksterne rådgivere. Forex indhenter tilbud fra bygningshåndværkere vedrørende de enkelte arbejdsopgaver og foretager vurdering heraf. I samarbejde med Kunden, antager Forex håndværkere til gennemførelse af de enkelte arbejdsopgaver. Forex yder ikke rådgivning om installationsarbejde eller egentlige bygningsmæssige forhold, herunder ejendommens bærende konstruktioner. Fakturering foretages særskilt.


10) Diverse honorar:
Alle honorarer i forbindelse med arkitektservices, byggeledelse, samt byggerådgivning faktureres særskilt i henhold til de priser der er anført i overslaget eller efter Forex’ til enhver tid gældende priser. Hvis der under projektet forekommer projektændringer eller ekstrabestillinger, hvilket medfører ekstra time-forbrug, vil dette oplyses til Kunden og faktureres ved slutfakturering.


11) Kundens undersøgelsespligt
Kunden forpligter sig til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Hvis Kunden konstaterer eller burde konstatere, at der er beskadigede varer eller fabrikationsfejl, skal der gøres indsigelse over for transportfirmaet på stedet. Der må aldrig kvitteres på et fragtbrev uden at gøre anmærkninger på fragtbrevet, hvis der er skader på nogle af varerne. Er der tvivl, skal kassen/varen kontrolleres indvendigt og udvendigt og at der skal på fragtbrevet anføres: ”MODTAGET MED FORBEHOLD”. Kundens kvittering for modtagelsen uden forbehold på fragtbrevet er accept på, at varen er leveret uden synlige fejl eller mangler.


12) Vægt på hylder:
Følgende maksimalbelastninger kan påføres hver enkelt hylde medmindre andet specifikt er anført.
Stål hylde vandret 40 kg jævnt fordelt
StockFlow Combi udtrækskassette 20 kg jævnt fordelt
Glashylde 20 kg jævnt fordelt
Ved stor belastning af glashylder må der påregnes en mindre kosmetisk nedbøjning af hylden. Belastninger på Montana-inventar skal dog overholde producentens anvisninger jf. www.montana.dk.


13) Retur- og ombytningsret:
Fragtomkostninger til returnering afholdes af Kunden. Der ydes retur- og ombytningsret på alt Forex standardinventar betinget af, at varerne modtages ubrugte og i ubeskadiget stand i originalemballage på Forex’
lager. Retur- og ombytningsret gælder ikke snedkerdele, Montana
reoler, løse møbler og lyskasser samt produkter med individuelt tryk og varer indkøbt specielt til Kunden.


14) Reklamation:
Eventuelle reklamationer over mangler ved det leverede skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller burde være opdaget, dog senest inden for 12 måneder fra leveringsdatoen.
Ved berettiget reklamation vil Forex efter eget valg enten afhjælpe manglen, omlevere varen eller yde et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Forex kan kræve, at Kunden returnerer den defekte vare, før der foretages afhjælpning eller omlevering. Omkostninger ved returnering af defekte varer afholdes af Forex, såfremt reklamationen er berettiget.
Reklamationsretten bortfalder, hvis varen er blevet anvendt forkert, ændret eller repareret af Kunden uden sælgers skriftlige samtykke, eller hvis manglen skyldes Kundens forhold, herunder manglende vedligeholdelse eller overholdelse af Forex’ anvisninger.


15) Ejendomsforbehold:
Forex forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling af hele købesummen har fundet sted.


16) Erstatningsansvar, herunder ansvarsbegrænsninger:
Forex’ erstatningsansvar over for Kunden er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til det beløb som Kunden har betalt for det produkt som er årsag til kravet. Forex er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes Forex’ underleverandører. Forex er under ingen omstændigheder ansvarlig for avancetab, følgetab eller andre indirekte tab.
Forex’ er ikke ansvarlig for produktansvar, medmindre det følger af ufravigelige regler. I den udstrækning Forex måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Forex skadesløs i samme omfang, som Forex’ ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.
Kunden er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Forex.


17) Force Majeure:
Forex er fritaget for ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, herunder manglende eller forsinket levering, i tilfælde af force majeure, herunder krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller andre tilsvarende forhold, som Forex ikke er herre over og ikke rimeligt kunne forudse ved kontraktens indgåelse.


18) Lovvalg og værneting:
Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer.